Nordens och Sveriges ursprungsbefolkning, samerna, har en rik kulturtradition. Duodji benämningen för samisk slöjd eller sameslöjd på samernas språk. Med duodji avses den slöjd och det konsthantverk som tillverkats av samer. Duodji ett också ett kännetecken och en identitetsmarkör för omvärlden.

 

En del av den samiska kulturen
Duodji utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och färger. Därmed är duodji en viktig del av den samiska kulturen.

 

Materialkällan är renen
De material som samerna använder i sitt konsthantverk och slöjd kommer traditionellt sett från naturen och renen. Man använder sig av trä, rot och bark, horn, skinn och senor från renen men även av textilier och silver.  Dessa naturmaterial är både praktiska och ändamålsenliga vilket gångna tider givit vittnesbörd om. Naturmaterialen passar till föremålen och har både nu och under gången tid visat sig vara praktiska och ändamålsenliga.Duodji – sameslöjd 2

 

Kvalitetsdimensioner
Inom duodji tar man hänsyn till miljöpåverkan vid materialval. Vilka kvaliteter har materialet vad gäller dess struktur, form och utförande är något som värderas, liksom dess lämplighet för det ändamål det är avsett att användas till. Samt hur det är komponerat, vilken färg eller färger man valt och dekor. Kan en viss ortskaraktär spåras. Det tillhör de kvalitetsdimensioner som är kännetecknande för duodji.

 

Hårda respektive mjuka material
Männen har av tradition och sedvana oftast arbetat med de hårda materialen som trä och horn. Kvinnorna har oftast arbetat med de mjuka materialen som skinn, textil och rötter.

[1]. Fortfarande förekommer traditionsöverföring från äldre till yngre generationer. Många sameslöjdare försöker idag att förnya eller vitalisera traditionen. Duodji spänner på så vis över ett register från utpräglat hantverk till sådana föremål, som i dagligt tal brukar kallas konsthantverk eller konst. Duodji har omisskännliga karaktärsdrag som skiljer samisk slöjd från annan slöjd, och framför allt från exotisk souvenirtillverkning. Ordet Duodji används också som ett äkthetsmärke för sameslöjd och samiskt konsthantverk

 

Sámi duodji
Sámi duodji är den samiska benämningen för handgjorda samiska produkter. Det handlar om  produkter som kläder, husgeråd, redskap och utsmyckning. Samiskt hantverk är utfört efter gammal tradition. Nya tekniker och användningsområden uppstår och kan spåras från ort till ort. Samiska smycken och band är vackra, fast den som gillar armband finner många andra modeller hos olika företag som säljer smycken och armband.

 

Äkthetsmärke
Ordet duodji är i sig också ett ett äkthetsmärke för sameslöjd och samiskt konsthantverk.